Aktualności
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 

W dniach 5-8 września 2023 r. w Limie (Peru) odbył się XVII Światowy Kongres Prawa Procesowego.

Kongres jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dla procesualistów cywilnych na świecie. Jest on tradycyjnie organizowany raz na cztery lata przez International Association of Procedural Law, którego jestem członkiem.

Kongres w Limie zorganizowany został przez Katolicki Uniwersytet w Limie  PCUP (Pontifical Catholic University of Peru) i zatytułowany był Judicial Independence in the third millenium.

 

Na zaproszenie honorowego prezesa IAPL prof. Loica Cadiet działającego jako sprawozdawca generalny na zjeździe przygotowałem referat krajowy na temat niezależności i bezstronności arbitrów, mediatorów i biegłych , a także wygłosiłem zasadnicze konkluzje referatu na sesji plenarnej Kongresu w dniu 8 września 2023 r. w ramach panelu porannego zatytułowanego Imparciality and arbitrors, mediators and experts.

Przy tej okazji doszło do zmian we władzach stowarzyszenia i wyboru nowych członków do Rady IAPL.

Program Kongresu do POBRANIA

 

 

 

Ukazał się nowy numer Gdańskich Studiów Prawniczych (Nr 1/2023) , w którym znalazł się mój artykuł pt Jednolitość czy dywersyfikacja postępowania cywilnego? stanowiący rozwinięcie mojego referatu wygłoszonego na Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Jastrzębiej Górze.

 

Z wprowadzenia

Zagadnienie jednolitości lub dywersyfikacji postępowania cywilnego jest obecne w nauce prawa procesowego od wieków. Było ono także przedmiotem licznych międzynarodowych konferencji naukowych i publikacji o charakterze prawnoporównawczym. Nic dziwnego, gdyż odpowiedź na pytanie o to czy postępowanie sądowe, w szczególności zaś postępowanie cywilne, powinno być postępowaniem jednolitym, a więc prowadzonym wedle jednego modelu , czy też w sposób zróżnicowany w zależności od przyjętych kryteriów, jest pytaniem o istotę postępowania cywilnego i jego funkcję. Przyjęcie bowiem założenia o potrzebie jednolitości tego postępowania wynika z przekonania o większej autonomii postępowania cywilnego względem prawa materialnego. Wynika bowiem z założenia, że postępowanie cywilne stanowiąc zamknięty system jest dostosowane w taki sam sposób do załatwiania spraw cywilnych bez względu na rodzaj spraw i specyfikę regulacji z zakresu prawa materialnego. Dywersyfikacja wynikająca najczęściej z różnorodności funkcji postępowania cywilnego, czyli w praktyce z heterogeniczności regulacji prawnomaterialnych, których realizacji służy postępowanie cywilne w większym stopniu uwzględnia zaś znaczenie prawa materialnego. Opiera się w większym stopniu zatem na założeniu o pomocniczym charakterze postępowania cywilnego względem prawa materialnego.

 

 

 

Ukazał się mój artykuł zatytułowany Efektywna ochrona wierzycieli w sądowym postępowaniu cywilnym. Publikacja ta znalazła się w monografii zbiorowej zatytułowanej "Aksjologia egzekucji sądowej. W poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym" pod redakcją prof. dr hab. Sławomira Cieślaka.

Zbiór stanowi pokłosie III Konferencji Aksjologicznej zorganizowanej na Uniwersytecie Łódzkim.

Z wniosków końcowych:

Podsumowując powyższe ustalenia należy przyjąć, że efektywna ochrona udzielana wierzycielowi stanowi cel postępowania egzekucyjnego, a nie jego zasadę, nawet jeśli ujmować ja w charakterze czysto opisowym. Założenie to powoduje, że zarówno przy tworzeniu regulacji procesowych, jak i ich interpretacji cel ten powinien być uwzględniany jako punkt wyjścia. Oznacza to, że  wszystkie regulacje postępowania egzekucyjnego powinny wspierać ten cel, nawet jeśli bezpośrednio służą one ochronie dłużnika. Ochrona ta nie ma bowiem w postępowaniu egzekucyjnym samoistnego celu, ale służy zapewnieniu równowagi między interesem wierzyciela i dłużnika dla zachowania zasady proporcjonalności. Celem postępowania egzekucyjnego nie jest przy tym udzielanie ochrony prawnej dłużnikowi w rozumieniu właściwym dla postępowania rozpoznawczego. Stąd jedynie wyjątkowo powinno dochodzić do włączania do tego postępowania aspektów rozpoznawczych , które mogą służyć przewlekaniu postępowania.

 

 

Katedra Postępowania Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
redakcja miesięcznika Państwo i Prawo
maja zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
Między integracją a dezintegracją
prawa cywilnego materialnego i procesowego

Konferencja odbędzie się
9 grudnia 2022 r. w godzinach 9.00-17.00
w Sali Kolumnowej Wydziału Historii

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie

 

WIĘCEJ INFORMACJI WRAZ Z PROGRAMEM


Konferencja  odbędzie się w 50-lecie pierwszego i jak dotąd jedynego Integracyjnego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Cywilnego i Prawa Cywilnego Procesowego, który się odbył w Rzeszowie w 1972 r. Ma za zadanie służyć nawiązaniu dyskusji między światem naukowym prawa cywilnego materialnego i procesowego. Tematy objęte programem konferencji dotyczą węzłowych kwestii wspólnych dla prawa procesowego i materialnego, a także do pewnego stopnia nawiązują do tematyki Zjazdu z 1972 r. Prelegentami konferencji są uznani przedstawiciele nauki prawa cywilnego materialnego i procesowego, którzy podjęli się niełatwego zadania ukazania, gdzie po 50 latach znajduje się nauka prawa cywilnego materialnego i procesowego w obszarze badań integracyjnych  i jakie stoją przed nią wyzwania.

 

 

W ramach publikacji zbiorowej pt. Zabezpieczenie Roszczeń pieniężnych w praktyce sądowej pod red. prof. Roberta Kulskiego został opublikowany mój artykuł pt.  Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowej (art. 7301 § 21 k.p.c.). Artykuł ten stanowi pierwsze w polskiej doktrynie poszerzone opracowanie na temat nowej instytucji procesowej, jaką jest tzw. uproszczone postępowanie zabezpieczające dotyczące roszczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych.


Z wprowadzenia

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych[1] doszło do dodania w art. 7301 k.p.c. § 21 wedle którego interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące. Równocześnie wprowadzono art. 7351 k.p.c., w którym przyznano kompetencje referendarzom sądowym do orzekania w sprawach o udzielenie zabezpieczenia tych roszczeń pieniężnych. W ten sposób powołano do życia, jak się niekiedy to określa, uproszczone postępowanie zabezpieczające. Główne uproszczenie związane z tym postępowaniem zabezpieczającym świadczeń pieniężnych wiąże się z ograniczeniem podstaw udzielenia zabezpieczenia przez zwolnienie w wielu wypadkach od wykazania interesu prawnego w zabezpieczeniu.

 

 

 

 

Ukazał się Jubieluszowy numer Radcy Prawnego - Zeszytów Nauwkoych (nr 2/2022). W tym numerze wydanym z okazji 40 lecia samorządu radcowskiego znajduje się mój artykuł pt." Orzekanie o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege ferenda"  Artykuł został tez opublikowany w języku polskim (s. 161-180) oraz angielskim (s. 373-394).

Kompletny numer czasopisma wraz z oboma wersjami artykułu jest dostępny TUTAJ


Abstrakt (polski i angielski)

Prawo do udziału w postępowaniu sądowym pełnomocnika wyznaczonego dla strony z urzędu stanowi istotną gwarancję zapewnienia prawa do sądu dla osób niezamożnych.  Ważnym elementem instytucji zastępstwa z urzędu jest kwestia finansowania tej części działalności adwokatów i radców prawnych. Od strony procesowej zagadnienie to dotyczy przede wszystkim sposobu orzekania o wynagrodzeniu i kosztach pełnomocnika z urzędu. W tym zakresie pomimo powolnych zmian polegających na odejściu od całkowitej nieodpłatności czynności pełnomocnika dokonywanych w ramach pomocy prawnej wciąż brak spójnej i kompleksowej regulacji. Jak wskazano w niniejszym artykule istnieją wciąż sytuacje, gdy pełnomocnik świadczący pomoc prawną z urzędu w postępowaniu cywilnym może nie uzyskać żadnego wynagrodzenia, gdyż Skarb Państwa tylko subsydiarnie odpowiada za te koszty. Ponadto uzyskanie zwrotu kosztów zastępstwa prawnego z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej trwa latami. W tym artykule podjęto jedno z zagadnień związanych z zastępstwem prawnym z urzędu w sprawach cywilnych, a mianowicie kwestia orzekania przez sąd o tym wynagrodzeniu. Impuls do podjęcia tego tematu dały m.in. liczne postulaty zmian w tym zakresie. W ostatnim czasie pojawiły się także konkretne propozycje zmian na polu legislacyjnym.  W związku z tym przedmiotem artykułu jest nie tylko zdiagnozowanie obecnego stanu prawa i orzecznictwa w odniesieniu do orzekania o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu, ale przede wszystkim odniesienie się do zgłaszanych propozycji i postawienie konkretnych postulatów na przyszłość.


The right to participate in court proceedings of a court-appointed attorney is an essential guarantee of ensuring the right to a fair trial for the less well-off. A vital element of the institution of ex officio representation is the issue of financing this part of the activity conducted by advocates and attorneys at law. From the procedural perspective, this issue primarily relates to the method of adjudicating on the remuneration and costs of a court-assigned attorney. In this area – despite slow changes consisting in abandoning the completely free-of-charge activities of the attorney performed as part of legal aid – there is still no consistent and comprehensive regulation. As has been described in this article, there are still situations where an attorney providing legal aid in civil proceedings may not receive any remuneration because the State Treasury is only subsidiarily liable for these costs. In addition, it takes years to obtain reimbursement of legal representation costs for unpaid legal aid. In this article, one of the issues related to legal representation in civil cases has been addressed; namely, the issue of adjudication by the court on this remuneration. The stimulus to take up this topic has been provided, inter alia, by a number of postulates for changes in this field. Recently, there have also been specific proposals put forward for changes in the legislative. Therefore, the subject of this paper is not only to diagnose the current state of law and jurisprudence with regard to adjudicating on the remuneration of an attorney assigned by the court but, above all, to refer to the proposed proposals and to put forward specific postulates for the future.

 

 

 

 

 

 

W dniach 16-18 października 2022 r.  miałem przyjemność uczestniczyć w organizowanej przez Uniwersytet w Monachium międzynarodowej konferencji naukowej pt. "European standards ofjudiciary and civil justice". W konferencji udział wzięli wybitni przedstawiciele nauki z wielu ważnych ośrodków naukowych , mi. z Uniwersytetu w Barcelonie, Leiden, Oslo, Ghent.

W dniu 17 października wygłosiłem referat pt. European minimum requirements for the recruitment of judges.

Z konferencji planowana jest publikacja naukowa w wydawnictwie Hart Publishing. 

 

 

 

Ukazała się Księga Pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Elżbiecie Skowrońskiej - Bocian pt. "Ius et Ratio". W tej Księdze znalazł się mój artykuł pt. Osoba wskazana we wniosku o wszczęcie postępowania jako uczestnik postępowania nieprocesowego, w którym podważam przyjęty w praktyce,  a nie mający umocowania w przepisach prawa pogląd, że wskazanie określonej osoby w treści wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego sprawia, że osoba ta jest uczestnikiem tego postępowania.

Z wprowadzenia:

Wiele wątpliwości  budzi kwestia statusu osoby wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku o wszczęcie postępowania jako „uczestnika” tego postępowania. W kwestii tej jak w soczewce widoczne są konsekwencje błędnego przenoszenia na tryb postępowania nieprocesowego reguł wykształconych w procesie, w którym stroną pozwaną jest ten, kto został wskazany w pozwie jako pozwany. Jak dotąd zagadnienie to nie stawało na wokandzie Sadu Najwyższego wyraźnie, choć w praktyce sądów powszechnych jest kwestią podejmowaną notorycznie. Całkiem niedawno do wspominanej kwestii w sposób frontalny odniósł się Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach. Kluczowe znaczenie ma tu postanowienie SN z 5.12.2019 r., III CZP 39/19, w którym jednoznacznie wyrażono trafny pogląd, że osoba zainteresowana, wskazana we wniosku wszczynającym postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, nieuczestnicząca w nim na skutek niedoręczenia odpisu wniosku i niezawiadomienia o terminie rozprawy, nie jest uczestnikiem postępowania. Pogląd ten został następnie powtórzony w kolejnych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

 

 

 

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Prawo w Działaniu (2022, t. 50), w którym znajduje się mój artykuł pt. System biegłych sądowych w sprawach cywilnych we Francji.

W artykule omówiono zasady ustrojowe i procesowe funkcjonowania tego dowodu w prawie francuskim i wskazano na te kwestie, które mogą być przydatne przy rozważaniach dotyczących zmian w polskim prawie procesowym cywilnym.

Artykuł jest dostępny on line TUTAJ

Dostęp do całego numeru można znaleźć TUTAJ

Z wprowadzenia

Opracowanie ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania systemu biegłych sądowych we Francji, zwłaszcza w odniesieniu do postępowań cywilnych. Ze względu na fakt, że system biegłych sądowych należy do zagadnień ustrojowych, w niezbędnym zakresie zostaną wskazane także wspólne rozwiązania przyjęte dla postępowania karnego i postępowania sądowoadministracyjnego.Po pierwsze niniejsza praca zmierza do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: jaki kształt ma ustrojowy status biegłych? czy biegli sądowi są powoływani przez sądy jedynie na podstawie szczególnych list biegłych, czy też dominuje wariant biegłych spoza listy, ewentualnie model mieszany? Po drugie cel artykułu polega także na przedstawieniu mechanizmu powoływania biegłych w postępowaniu cywilnym i roli stron na tym etapie. Chodzi o ustalenie, czy występuje tu swobodna decyzja sądu, czy też sąd jest w tym zakresie związany regulacjami ustawowymi. Po trzecie zamiar autora to ukazanie procesowych możliwości udziału w przygotowaniu przez biegłego opinii oraz możliwość jej oceny i kwestionowania. Po czwarte warto zwrócić uwagę na sposób finansowania opinii biegłych i przyznawania biegłym wynagrodzenia. W szczególności odpowiedzi wymaga pytanie: czy stawki wynagrodzeń podlegają regulacjom urzędowym, czy zasadom wolnorynkowym? Ponadto jako ważną kwestię należy wymienić to, czy wynagrodzenie pokrywane jest z zaliczek uiszczonych przez strony, czy przez państwo. W tym aspekcie istotne okazuje się także ustalenie sposobu i zasad przyznawania wynagrodzenia biegłemu oraz określenie chwili, w której powstaje taki obowiązek. Jako ostatnie zagadnienie należy wskazać odpowiedzialność biegłych za nierzetelną lub niezupełną opinię.

 

 

 

W dniu 23 czerwca 2022 r. pod auspicjami IAPL odbędzie się kolejny z serii wykładów poświęconych pamięci nieodżałowanego Profesora Michele Taruffo.

Tym razem wykład na Uniwersytecie w Bolonii zatytułowany “Is the motivation in civil proceedings an effective guarantee?” wygłosi  profesor  Federico Carpi.

Wykład w dniu 23 czerwca 2022 r. rozpocznie sięo godzinie17.00 (CET). Wydarzenie będzie odbywało się w formie hybrydowej.

Możliwość udziału w wykładzie za pośrednictwem platformy ZOOM znajduje się TUTAJ

 
More Articles...