English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

 

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.

Interesuję się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób moje zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego. W ostatnim czasie najchętniej podejmuję tematykę postępowania nieprocesowego i dowodowego, choć uważam, że żaden dział prawa postępowania cywilnego nie może być pomijany.

 

W ramach mojej pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskiem prowadzę ćwiczenia z postępowania cywilnego, wykłady specjalizacyjne z: postępowania nieprocesowego i europejskiego postępowania cywilnego, a także wykład dla studentów zagranicznych pt. Introduction to Polish Civil Procedure.


W 2010 r. zostałem sekretarzem redakcji i członkiem komitetu redakcyjnego  kwartalnika Polski Proces Cywilny wydawanego pierwotnie przez LexisNexis a obecnie przez Wolters Kluwer. Jest to jedyne czasopismo w Polsce poświęcone w całości teorii i praktyce postępowania cywilnego.


Współpracuję z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc szkolenia dla sędziów sądów powszechnych z zakresu postępowania cywilnego.


Jestem wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie prowadzę zajęcia z międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu międzynarodowego.

 

W latach 2011-2015 byłem członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw postępowania cywilnego. 

PROJEKTY BADAWCZE:

 

2006 r. – opracowanie wspólnie z prof. dr hab. Karolem Weitzem raportu krajowego pt. „European Civil Procedure: Study JLS/C4/2005/03 – Evaluation of Application of Regulation 44/2001 National Report – Poland” na zlecenie Komisji Europejskiej celem przygotowania założeń nowelizacji rozporządzenia Bruksela I;

raport dostępny pod adresem:

http://www.ipr.uni-heidelberg.de/studie2/reports/Poland.pdf

 

2008-2013 – sekretarz naukowy i współautor projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne pod redakcją prof. dr. hab. Karola Weitza; nr grantu NN 110 019638.

 


WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

 

luty 2012 - referat na XIII. Konferencji Wydziału Prawa i Administracji "Interes publiczny a interes prywatny w prawie", pt. Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym – przyczyny, przejawy, skuteczność (Warszawa)

 

marzec 2012 - referat na międzynarodowej konferencji naukowej "A last stand for national conflict rules? -   the continuing push for EU harmonisation in law and jurisdiction" pt. Securing of  evidence in the European Civil Procedure law (Poznań)

 

wrzesień 2013 - referat na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego  "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego" referat pt.   „Udział osób trzecich w procesie cywilnym – perspektywa kodyfikacyjna” (Katowice - Kocierz)

 

listopad 2013 - referat na Konferencji Okręgowej Izby Radców Prawnej w Warszawie  "Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym", referat pt.  „Wykonywanie w Polsce tytułów egzekucyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej” (Warszawa)

 

lipiec 2014 – referat w ramach Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law, referat pt. "Criteria for allocation civil cases to non-litigious proceedings in European countries" (Luxemburg)

 

październik 2014 - referat na Konferencji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym", referat pt. "Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego" (Warszawa)

 

grudzień 2014 - referat (wspólnie z prof. K. Weitzem) na konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach "Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych  – aspekty teoretyczne i praktyczne", referat pt. "Postępowanie kasacyjne – uwagi de lege ferenda" (Warszawa)

 

listopad 2015 - referat na konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości "Wybrane instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych", referat pt: "Praktyka funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej" (Warszawa)

 

luty 2016 - referat na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Kazaniu oraz Uniwersytet w Odessie pt. "Między prawem cywilnym materialnym a procesowym", referat pt. "Wpływ idei naukowych E. Waśkowskiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego" (Warszawa)

  

ZAGRANICZNE STYPENDIA I STAŻE BADAWCZE


wrzesień 2004 r. – miesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Caen (Francja);


marzec-lipiec 2007 r. - badawcze stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie (Université de Genève);

 

lipiec 2014 - referent i uczestnik Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law 

UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH


marzec 2009 - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Oxfordzie pt. Litigation in England and Germany: Legal Professional Services, Key Features and Funding” (Oxford)


czerwiec 2009 r. - konferencja organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. The future of Categories - Categories of the future” (Toronto)


grudzień 2009 – konferencja organizowana przez Institute for Private International and Comparative Law i Komisję Europejską pt. The Future of European Procedural Law - Reforming the Brussels I Regulation” (Heidelberg)


przygotowanie opracowania wraz z K. Weitzem pt. “European Civil Procedure: Evaluation of Application Regulation 44/01 – Polish report”


wrzesień 2010 - konferencja organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. „Electronic Justice – Present and Future” (Pecs)

 

lipiec 2011 - XIV. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Procedural Justice in a Globalized World (Heidelberg)

 

październik 2011 - IV. Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pt. Budgetary management and resources of the Supreme Courts (Sofia)

 

październik 2012 - V. Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pt. Appointment of Judges to the Supreme Court, to the Court of Justice of the European Union and to the European Court of Human Rights (Paryż)

 

maj 2013 - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Wilnie pod auspicjami International Association of Procedural Law (IAPL) pt. “Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure” (Wilno)

 

październik 2014 - konferencja organizowana przez Korea Civil Procedure Association oraz International Association of Procedural Law (IAPL) pt. “Constitution and Proceedings" (Seul)

 

maj 2015 - XV. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. „Effective Judical Relief and Remedies in an Age of Austerity” (Stambuł)

 

październik 2015 - referat na konferencji organizowanej przez Radę Europy: Round Table on “Reopening of proceedings following a judgment of the European Court of Human Rights, referat pt.: "Reopening of civil procedure following a judgment of ECHR in Poland"

 


PROMOTOR POMOCNICZY W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 

2014 - "Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku" - dr Daniel Pawluczuk, rozprawa obroniona w Instytucie Nauk Prawnych PAN

 

2015 - "Wybór prawa w postępowaniu cywilnym"- dr Marta Cichomska, rozprawa obroniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPIA UW