O mnie
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

 

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.

Interesuję się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób moje zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego. W ostatnim czasie najchętniej podejmuję tematykę postępowania nieprocesowego i dowodowego, choć uważam, że żaden dział prawa postępowania cywilnego nie może być pomijany.

 

W ramach mojej pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskiem prowadzę ćwiczenia z postępowania cywilnego, wykłady specjalizacyjne z: postępowania nieprocesowego i europejskiego postępowania cywilnego, a także wykład dla studentów zagranicznych pt. Introduction to Polish Civil Procedure. Od 2018 r. jestem opiekunem Koła Naukowego "Warsztaty Prawnicze" na WPiA UW.

 

W 2010 r. zostałem sekretarzem redakcji i członkiem komitetu redakcyjnego  kwartalnika Polski Proces Cywilny wydawanego pierwotnie przez LexisNexis a obecnie przez Wolters Kluwer. Jest to jedyne czasopismo w Polsce poświęcone w całości teorii i praktyce postępowania cywilnego.

 

Pełnię funkcję członka kolegium redakcyjnego (Editorial Board) portalu internetowego Polish Private Law (http://polishprivatelaw.pl) odpowiadając za sekcję postępowania cywilnego. Portal ten stanowi jedyne aktualne anglojęzyczne źródło wiadomości na temat polskiego prawa prywatnego i cywilnego procesowego działając pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.


Współpracuję z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc szkolenia dla sędziów sądów powszechnych z zakresu postępowania cywilnego.


Jestem wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie prowadzę zajęcia z międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu międzynarodowego.

 

W latach 2011-2015 byłem członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw postępowania cywilnego.

 

Od 2018 r. jestem członkiem stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawnej Henri Capitant  (L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française) - jednego z najstarszych stowarzyszeń prawniczych o zasięgu ogólnoświatowym.

 

Dotychczasowy przebieg kariery naukowej i zawodowej

 

W 2018 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo na podstawie rozprawy pt. "Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne". Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawa została uznana za wyróżniającą.


W 2008 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany przez Radę Naukową Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ)


W 2005 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra prawa w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW (studia odbyłem w latach 2000-2005; studia ukończyłem z wyróżnieniem)


W 2006 r. uzyskałem dyplom wstępu do prawa francuskiego i europejskiego (Certificat d’Introduction au Droit Francais et Européen) wydany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers.


W latach 2005-2008 r. odbyłem aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie , a w 2008 r. zdałem egzamin sędziowski przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z łączną oceną bardzo dobry.


W 2010 r. uzyskałem tytuł zawodowy radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


 

PROJEKTY BADAWCZE:

 

2006 r. – opracowanie wspólnie z prof. dr hab. Karolem Weitzem raportu krajowego pt. European Civil Procedure: Study JLS/C4/2005/03 – Evaluation of Application of Regulation 44/2001 National Report – Poland” na zlecenie Komisji Europejskiej celem przygotowania założeń nowelizacji rozporządzenia Bruksela I;

 

2008-2013 – sekretarz naukowy i współautor projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne pod redakcją prof. dr. hab. Karola Weitza; nr grantu NN 110 019638.

 

2019 - udział w projekcie naukowym Universytetu w Gandawie pt. Procedural autonomy of the Member States in consumer law cases

 


WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 

luty 2012 - referat na XIII. Konferencji Wydziału Prawa i Administracji "Interes publiczny a interes prywatny w prawie", pt. Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym – przyczyny, przejawy, skuteczność (Warszawa)

 

marzec 2012 - referat na międzynarodowej konferencji naukowej "A last stand for national conflict rules? -   the continuing push for EU harmonisation in law and jurisdiction" pt. Securing of  evidence in the European Civil Procedure law (Poznań)

 

wrzesień 2013 - referat na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego  "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego" referat pt.   „Udział osób trzecich w procesie cywilnym – perspektywa kodyfikacyjna” (Katowice - Kocierz)

 

listopad 2013 - referat na Konferencji Okręgowej Izby Radców Prawnej w Warszawie  "Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym", referat pt.  „Wykonywanie w Polsce tytułów egzekucyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej” (Warszawa)

 

październik 2014 - referat na Konferencji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym", referat pt. "Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego" (Warszawa)

 

grudzień 2014 - referat (wspólnie z prof. K. Weitzem) na konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach "Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych  – aspekty teoretyczne i praktyczne", referat pt. "Postępowanie kasacyjne – uwagi de lege ferenda" (Warszawa)

 

listopad 2015 - referat na konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości "Wybrane instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych", referat pt: "Praktyka funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej" (Warszawa)

 

luty 2016 - referat na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Kazaniu oraz Uniwersytet w Odessie pt. "Między prawem cywilnym materialnym a procesowym", referat pt. "Wpływ idei naukowych E. Waśkowskiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego" (Warszawa)

 

październik 2016 - referat w ramach drugiego chińsko - polskiego seminarium z zakresu prawa porównawczego (2-nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law) organizowanego wspólnie przez Instytut Nauk Prawnych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences Law Institute) oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego - referat pt.: "Alternative Dispute Resolution System in China and in the Western Countries: An example of Cross-Cultural Dialogue" (Warszawa-Kraków)


styczeń 2017 - referat na konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pt:  Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego - tytuł referatu: "Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego z 2015 r. – zmiany w postępowaniu rozpoznawczym, w postępowaniu dowodowym i w elektronicznym postępowaniu upominawczym" (Warszawa)

 

maj 2017 - referat na konferencji organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego pt.: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" – referat pt: "Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania w postępowaniu nieprocesowym" (Katowice)

 

grudzień 2017 - referat na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński oraz Krajową Radę Komorniczą pt: „Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne”; tytuł referatu: Wykonanie tytułów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012” (Szczecin)

 

kwiecień 2018 - referat pt. "Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym" na otwartym spotkaniu naukowym organizowanym przez  Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań)

 

kwiecień 2018 - referat na  konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej na WPiA UW pt. "Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości – referat pt: Czynnik społeczny w postępowaniu cywilnym: niewykwalifikowany czy zawodowy? Kilka uwag na temat sądownictwa w sprawach cywilnych we Francji (Warszawa)

 

listopad 2018 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŁ oraz Izbę Notarialną w Łodzi pt. "Od stwierdzenia nabycia spadku, do poświadczenia dziedziczenia" - referat pt. Uczestnicy poświadczenia dziedziczenia (Łódź)

 

styczeń 2019 - referat pt. „Skarga Nadzwyczajna do SN a francuska skarga w obronie ustawy (pourvoi dans l'intérêt de la loi) w postępowaniu cywilnym - fakty i mity" na otwartym spotkaniu naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, Koło Naukowe "Utriusque Iuris" oraz Koło Naukowe "Warsztaty Prawnicze"działajace na WPiA UW (Warszawa)


maj 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UW oraz Wydawnictwo CH BECK pt. "Reforma postępowania cywilnego” - referat pt. "Nadużycie uprawnień procesowych – założenia ogólne i ich egzemplifikacja" (Warszawa)

 

maj 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UW oraz Warszawską Izbę Komorniczą oraz pt. ""Sądowe postępowanie egzekucyjne nowe wyzwania i perspektywy"” - referat pt. "Wnioski wierzyciela złożone w celu szykany dłużnika" (Warszawa)

 

czerwiec 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŁ oraz Łódzką Izbę Notarialną pt. "Podział majątku wspólnego małżonków - droga sądowa czy notarialna?"; tytuł referatu: „Rola notariusza w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków we Francji” (Łódź)

 

wrzesień 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŚ  pt. "Application Of The Succession Regulation in the EU Member States"; tytuł referatu: "The influence of bilateral treaties with third states on jurisdiction and recognition of decisions in matters od succession- Polish perspective (Katowice)

 

 


 

ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE BADAWCZE I SZKOŁY PRAWA


wrzesień 2004 r. – miesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Caen (Francja);


marzec-lipiec 2007 r. - badawcze stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie (Université de Genève);

 

lipiec 2014 - referent i uczestnik Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law (Luxemburg)

 

maj 2018 - wykładowca z postępowania cywilnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

 

wrzesień 2018 - wizyta studyjna w Instytucie Prawa Sądowego im. Andre Tunc'a  [L'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)] działającego na Uniwersytecie Pantheon - Sorbonne I  (Paryż)
UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH I WYGŁOSZONE REFERATY


marzec 2009 - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Oxfordzie pt. Litigation in England and Germany: Legal Professional Services, Key Features and Funding” (Oxford)


czerwiec 2009 r. - konferencja organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. The future of Categories - Categories of the future” (Toronto)


grudzień 2009 – konferencja organizowana przez Institute for Private International and Comparative Law i Komisję Europejską pt. The Future of European Procedural Law - Reforming the Brussels I Regulation” (Heidelberg)


przygotowanie opracowania wraz z K. Weitzem pt. “European Civil Procedure: Evaluation of Application Regulation 44/01 – Polish report”


wrzesień 2010 - konferencja organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. „Electronic Justice – Present and Future” (Pecs)

 

lipiec 2011 - XIV. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Procedural Justice in a Globalized World (Heidelberg)

 

październik 2011 - IV. Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pt. Budgetary management and resources of the Supreme Courts (Sofia)

 

październik 2012 - V. Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pt. Appointment of Judges to the Supreme Court, to the Court of Justice of the European Union and to the European Court of Human Rights (Paryż)

 

maj 2013 - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Wilnie pod auspicjami International Association of Procedural Law (IAPL) pt. “Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure” (Wilno)

 

lipiec 2014 – referat w ramach I edycji Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law, referat pt. "Criteria for allocation civil cases to non-litigious proceedings in European countries" (Luxemburg)

 

październik 2014 - konferencja organizowana przez Korea Civil Procedure Association oraz International Association of Procedural Law (IAPL) pt. “Constitution and Proceedings" (Seul)

 

maj 2015 - XV. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. „Effective Judical Relief and Remedies in an Age of Austerity” (Stambuł)

 

październik 2015 - referat na konferencji organizowanej przez Radę Europy: Round Table on “Reopening of proceedings following a judgment of the European Court of Human Rights, referat pt.: "Reopening of civil procedure following a judgment of ECHR in Poland"

 

czerwiec 2018 - referat na Pierwszej Konferencji Szkół Prawa Krajów Grupy Wyszehradzkiej (First Conference of Visegrad Countries’ Law Schools) organizowanej przez Uniwersytet im. Petra Pazmany w Budapeszcie; referat pt.: "Polish civil procedure: yesterday, today and tomorrow - some remarks about recent changes of procedural law in Poland"(Budapeszt)

 


PROMOTOR POMOCNICZY W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 

2014 - "Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku" - dr Daniel Pawluczuk, rozprawa obroniona w Instytucie Nauk Prawnych PAN

 

2015 - "Wybór prawa w postępowaniu cywilnym"- dr Marta Cichomska, rozprawa obroniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPIA UW

 

2019 - "Umorzenie postępowania w procesie cywilnym" - dr Agnieszka Gołąb, rozprawa obroniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPIA UW

 


UDZIAŁ W KOMISJACH HABILITACYJNYCH

 

2018 - przewód habilitacyjny Pani dr Anety Łazarskiej - funkcja: członek komisji

 

2019 - przewód habilitacyjny Pani dr Agnieszki Laskowskiej - Hulisz - funkcja: recenzent

 

2019 - przewód habilitacyjny Pana dr. Marcina Dziurdy - funkcja: recenzent