English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

A. Monografie i rozdziały w książkach:
„Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego”,

Warszawa, Wolters Kluwer 2009, ss. 422.

 

 

 

 

 


„Rozdział II” (zasady postępowania dowodowego, zasada kontradyktoryjności, zasada dyspozycyjności, zasada ustności i pisemności),

„Rozdział IV pkt 1” (przedstawienie i dopuszczenie dowodu w postępowaniu cywilnym)

oraz „Rozdział IX” (dowód z przesłuchania stron)

[w:] „Dowody w postępowaniu cywilnym”, red. K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, E. Rudkowska – Ząbczyk,

Warszawa, C.H. Beck 2010.

 

 

 

 

 

"Komentarz do art. 1117-115312 [w:] "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz"

t. V, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,

Warszawa, Wolters Kluwer 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zabezpieczenie dowodu na gruncie rozporządzeń nr 44/2001 i 1206/2001"

[w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne

red. P. Grzegorczyk, K. Weitz,

Warszawa, LexisNexis 2012

 

 

 

 

 


„Rozdział 9. Postępowania nieprocesowe służące rozstrzyganiu sporów

z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz

innych sporów wewnątrzkorporacyjnych i nadzorczych"

[w:] „System Prawa Handlowego, t. 7 -

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców”,

red. T. Wiśniewski,

Warszawa, C.H. Beck 2013.

 

 

 

 

 

"Komentarz do art. 1117-115312 [w:] "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz"

t. V, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,

wydanie 2

Warszawa, Wolters Kluwer 2012

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 pkt 2 (przedstawienie i dopuszczenie dowodu) i rozdz. 9 (dowód z przesłuchania stron)

[w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych.

Komentarz praktyczny z orzecznictwem.

Wzory czynności sądowych i pism procesowych

Warszawa, CH Beck 2015

s. 359-392 i 723-761

 

 

 

 

"Uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi",

[w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa,

red. I. Rzucidło – Grochowska, M. Grochowski,

Warszawa Wolters Kluwer S.A. 2015,

s. 200-238

 

 

 

 B. Artykuły i studia„Glosa do wyroku z dnia 13 lutego 2004 (IV CK 24/03)”,

Przegląd Sądowy Nr 10 /2005, s. 135-147;

 

 

 

 

 

 

„Skutki prawne odmowy przyjęcia dokumentu – glosa do wyroku ETS z 8. 11. 2005 r. na podstawie art. 8 rozporządzenia Nr 1348/2000”,

Europejski Przegląd Sądowy Nr 2 (5) luty 2006, s. 51-56;

 

 

 

 


„Opozycja osoby trzeciej (tierce opposition) – nadzwyczajny środek zaskarżenia francuskiej procedury cywilnej”,

Przegląd Sądowy Nr 5/2006, s. 129-152;

 

 

 

 


„Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym”,

Przegląd Sądowy Nr 6/2006, s. 83-108

(współautor – T. Zembrzuski);

 

 

 

 


„Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.10.2005 r., III CZP 55/05,

Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 7-8/2006, s. 402-408”;

 

 

 

 

 

 

 

„Glosa do wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. (V CK 400/05)”

Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 11 /2006, s. 593-599;

 

 

 

 

 

„Doręczenie przez pocztę na podstawie rozporządzenia nr 1348/2000

a system remise au parquet

glosa do wyroku Cour d’Arbitrage de Belgique z 29.03.2006 r.

w sprawie 48/2006”,

Europejski Przegląd Sądowy Nr 12 (15) grudzień 2006, s. 46-50;


 

 

 

 

"Doręczenie stwierdzenia wykonalności według konwencji brukselskiej a

prawo dłużnika do obrony – glosa do wyroku ETS z 16.02.2006 r.

w sprawie C-3/05 G. Verdoliva przeciwko J.M. Van der Hoeven BV in.”,

Europejski Przegląd Sądowy Nr 6 (21) czerwiec/2007, s. 44-52;


 

 

 

 

 

 

Projekt nowej jednolitej szwajcarskiej procedury cywilnej w świetle dyskusji

nad nowym polskimkodeksem postępowania cywilnego”

Przegląd Sądowy nr 11-12/2007.

 

 

 

 

Pojęcie „miejsca zdarzenia wywołującego szkodę w sprawach deliktowych

na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/01” ,

Studia Iuridica t. 47/2008.

 

 

 

 

 

 

„Aktywność sądu w zakresie zbierania materiału faktycznego sprawy w

przygotowawczej fazie postępowania cywilnego (art. 207 § 2 i 3 k.p.c.)”,

[w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych,

społecznych i gospodarczych.

Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr

Postępowania Cywilnego Szczecin – Niechorze 28-30.9.2007 r.,

red. H. Dolecki, K. Flaga – Gieruszyńska, Warszawa 2009,

s. 387-399.

 

 

 

 


Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego”,

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2009,

s. 753-854

(współautorzy - P. Grzegorczyk, K. Weitz).

 

 

 

 

 

Prawnoprocesowy charakter uznania powództwa”,

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/2009


 

 

 

 

 

 

„Moc wiążąca wyroku karnego skazującego a sytuacja procesowa osoby trzeciej”,

Polski Proces Cywilny nr 1/2010,

s. 95-103.

 

 

 

 

 

„Niemożliwość lub nadmierne utrudnienie udowodnienia

wysokości żądania jako przesłanki zasądzenia odpowiedniej

sumy pieniężnej w procesie cywilnym (art. 322 k.p.c.)”,

[w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji.

Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego,

Warszawa, Wolters Kluwer 2010

s. 908-918

 

 

 

 

 

"Dopuszczalność postępowania pojednawczego w sprawach

przekazanych do rozpoznania w trybie nieprocesowym",

Polski Proces Cywilny 1/2011,

s. 123-129

 

 

 

 


"Doręczenie odpisu wyroku zaocznego stronie reprezentowanej

przez adwokata,radcę prawnego lub rzecznika patentowego"

Palestra 1-2/2011

s. 80-84

 

 

 

 

 

"Kognicja sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

a obowiązek umieszczenia w postanowieniu wzmianki o nabyciu spadku

z dobrodziejstwem inwentarza"

Palestra 3-4/2011

s. 119-123

 

 

 


"Tryb postępowania sądowego wywołanego wniesieniem

zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej" 

Polski Proces Cywilny nr 2/2011

s. 114-121

 

 

 

 

 

"Sprawozdanie z konferencji International Association of Procedural Law

pt. Elektroniczny wymiar sprawiedliwości - teraźniejszość i przyszłość,

Pecs 23-24 września 2010 r."

Polski Proces Cywilny nr 2/2011

s. 176-180

 

 

 

 

"Nierozpoznanie istoty sprawy jako podstawa

uchylenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym"

[w:]   Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji  XX-lecia

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

red. Andrzej Siemaszko

Warszawa, Wolters Kluwer 2011,

s. 232-308

 

 

 


"Dopuszczalność uchylenia wyroku zaocznego w części

w wyniku rozpoznania sprzeciwu"

Polski Proces Cywilny nr 3/2011

s. 141-146

 

 

 

 


"Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego (2009-2010)"

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2011

s. 763-873

(współautorzy - P. Grzegorczyk, K. Weitz)

 

 

 


 

"Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej

wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie

weksla, warrantu, rewersu lub czeku jest groźba

poniesienia przez pozwanego niepowetowanej szkody?"

Polski Proces Cywilny nr 4/2011

s. 115-122

 

 

 

 

 

"Sprawozdanie z XIV Światowego Kongresu Prawa Procesowego

Wymiar Sprawiedliwości w zglobalizowanym świecie, Heidelberg 25-30 lipca 2011 r.

Polski Proces Cywilny nr 4/2011

s. 159-164

(współautor - R. Kulski)

 

 

 

 

"Stwierdzenie treści prawa obcego i obcej praktyki sądowej

w polskim postępowaniu cywilnym"

[w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga Pamiątkowa ku czci

Profesora Tadeusza Erecińskiego

red. Jacek Gudowski, Karol Weitz,

Warszawa, LexisNexis 2011

s. 1305-1344

 

 

 

 

 

"Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?

- Głos w dyskusji"

Iustita nr 4/2011

s. 188-189

 

 

 

 

 

 

"Pozycja ustrojowa i procesowa referendarza sądowego

w postępowaniu cywilnym"

Prawo w działaniu nr 10/2011

s. 139-186

 

 

 

 

 

 

"Odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika

występującego w sprawie jako podstawa dokonania wpisu

w postępowaniu wieczystoksięgowym"

Polski Proces Cywilny nr 1/2012

s. 129-138

 

 

 

 


"Czasowa dopuszczalność odwołania cofnięcia pozwu

wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

Glosa do wyroku SN z 11 lutego 2011 r. (I CSK 252/10)"

Polski Proces Cywilny nr 2/2012

s. 339-348

 

 

 


"Treść oraz skutki wadliwości klauzuli uwierzytelniającej odpis dokumentu,

sporządzonej przez zawodowego pełnomocnika

w postępowaniu cywilnym"

Palestra nr 5-6/2012

s. 139-145

 

 

 

 


"Dopuszczalność pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów

zgłoszonych w ramach informacyjnego

przesłuchania stron (art. 212 par. 1 k.p.c.)"

Polski Proces Cywilny nr 3/2012

s. 509-516

 

 

 

 


"Wpływ braku pouczenia lub wadliwego pouczenia

strony działającej bez fachowego pełnomocnika na

bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia"

Palestra nr 7-8/2012

s. 115-120.

 

 

 

 

 

 

"Orzekanie o kosztach w europejskim postępowaniu nakazowym"

Polski Proces Cywilny nr 4/2012

s. 663-669

 

 

 

 

 

 

 

"Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądowej"

Prawo w działaniu nr 12/2012

s. 145-190


 

 

 

 


 

 

"Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie przyznania

od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

udzielonej przez pełnomocnika z urzędu"

Palestra nr 1-2/2013

s. 133-139

 

 

 

 

 

 

"Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej

jest uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego

zmierzającego do obciążenia prawa?"

Polski Proces Cywilny nr 1/2013

s. 79-88

 

 

 

 

 

"Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym

- przyczyny, przejawy, skuteczność"

[w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, red. T. Giaro

Warszawa 2013

s. 69-86

 

 


 

Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia

w postępowaniu nieprocesowym

Polski Proces Cywilny nr 2/2013

s. 255-264

 

 

 

 

 

"Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego (2011-2012)"

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2013

s. 657-772

(współautorzy - P. Grzegorczyk, K. Weitz)

 

 

 

 

 


"Skuteczność doręczeń w procesie cywilnym"

Prawo w działaniu nr 15/2013

s. 55-85

 

 


 

 


"Czy dopuszczalna jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem

prawomocnego orzeczenia wniesiona przez Skarb Państwa?"

Polski Proces Cywilny nr 4/2013

s. 517-524

 

 

 

 

 

 

"Intérêt, interesse ad impugnare, Beschwer, aggrievance"

[w:] Oblicza prawa cywilnego.

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu

red. Krystyna Szczepanowska - Kozłowska

Warszawa, Wolters Kluwer SA 2013

s. 584-615

(współautor - K. Weitz)

 

 

 

 

 

 

Appel incident, apello incidentale, Anschlussberufung, cross-appeal

Polski Proces Cywilny nr 1/2014

s. 7-34

(współautor - K. Weitz)

 

 

 

 


"Czy skarga kasacyjna oparta wyłącznie na podstawach

sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie

przez Sąd Najwyższy (art. 39820 k.p.c.) podlega odrzuceniu?",

Polski Proces Cywilny nr 2/2014

s. 272-281

 

 

 

 

 

 

"Udział osób trzecich w procesie cywilnym

– perspektywa kodyfikacyjna”,

[w:] "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie

postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów

Postępowania Cywilnego w Katowicach- Kocierzu (26 – 29 września 2013 r.)",

red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014,

s. 103-154

 

 

 

 

 

 

„Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego

nad uchwałami samorządu notarialnego”,

Prawo w Działaniu 2014, nr 17,

s. 145-184


 

 

 

 

"Wręczenie księgi pamiątkowej Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu",

Studia Iuridica t. 59/2014,

s. 385

 

 

 

 

 

 

 

"Влияние Устава гражданского судопроизводства1864 г.

на гражданское судопроизводство в Польше", [w:]

"Судебные уставы Российской империи 1864 года:

влияние на современное законодательство

Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии

(к 150-летию Судебной реформы.

20 ноября 1864 г. – 20 ноября 2014 г.)"

Moskwa 2014, s. 25-37 (współautor - K. Weitz)

 

 

"The Impact of the Russian Civil Judicial Proceedings Act of 1864

On the Polish Civil Proceedings",

Russian Law Journal no. 4/2014, vol. II

s. 78-90 (współautor- K. Weitz)

 

 

"W kwestii legitymacji procesowej dziadków małoletniego

w postępowaniu opiekuńczym o umieszczenie małoletniego

w rodzinie zastępczej"

[w:] Aequitas sequitur legem

Księga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego

Warszawa, CH Beck 2014

s. 477-488

 

 

 

"Sprawozdanie z konferencji  pt. “The functions of the Supreme Court

– issues of process and administration of justice”,

Warszawa 12-14 czerwca 2014 r.

Polski Proces Cywilny 2015, nr 1,

s. 141-148

 

 

 

 

 

 

"Wpływ rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r.

na polskie postępowanie cywilne",

Polski Proces Cywilny 2015, nr 2,

s. 163-172

(współautor - K. Weitz)

 

 

 

 

 

"Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym

przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody"

Polski Proces Cywilny 2015, nr 4,

s. 632-642

 

 


 

 

"Przerwa biegu terminu do umorzenia zawieszonego postępowania z art. 182 § 1 k.p.c.

a skuteczność wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania",

Palestra 2016, nr 3,

s. 88-92

 


 

 

 

"Sposób doręczenia pisma zawierającego rozszerzenie powództwa między zawodowymi

pełnomocnikami",

Palestra 2016, nr 7-8,

s. 167-171

 

 

 


 

 

C. Opracowania dydaktyczno - naukowe„Kodeks postępowania cywilnego ze schematami”,

Warszawa, LexisNexis 2009. 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami”,

wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Warszawa, LexisNexis 2010

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydanie 3 zmienione i zaktualizowane

Warszawa, LexisNexis 2011

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydania 4, 5, 6 zaktualizowane

Warszawa, LexisNexis 2011, 2012, 2013

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego",

wydanie 1,

Warszawa, LexisNexis 2014


 

 

 Rozdziały 3, 5, 12, 14, 17, 31, 32, 37, 39,

[w:]Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura”,

red. K. Weitz,

Warszawa 2008.

 

 

 

 

Rozdziały 3, 6, 15, 17, 20, 33, 36, 37, 43, 45, 62

[w:] "Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura"

red. K. Weitz

Warszawa 2012

wyd. 2 zmienione i rozszerzone

 

 

 


D. Raporty i wyniki przeprowadzonych badań

(wykaz dostępny na stronie www.iws.org.pl)


Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego - analiza prawnoporównawcza w świetle proponowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego;


Prywatna opinia biegłego w postępowaniu cywilnym - analiza prawno porównawcza;


Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Tendencje w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor – M. Jankowski);