O mnie
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

 

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także specjalistą ds orzecznictwa w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; radcą prawnym. Od 2020 r. jestem członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauk Prawnych Uniwersytetu Warszawskiego

Interesuję się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób moje zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego. W ostatnim czasie najchętniej podejmuję tematykę postępowania nieprocesowego i dowodowego, choć uważam, że żaden dział prawa postępowania cywilnego nie może być pomijany.

 

W ramach mojej pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskiem prowadzę wykłady kursowe z postępowania cywilnego, seminarium magisterskie i seminarium specjalizacyjne pt. Postępowanie cywilne a instytucje prawa cywilnego, wykład specjalizacyjny z postępowania nieprocesowego, a także wykład w języku angielskim pt. Introduction to Polish Civil Procedure. Od 2018 r. jestem opiekunem Koła Naukowego "Warsztaty Prawnicze" na WPiA UW.

 

W 2010 r. zostałem sekretarzem redakcji i członkiem komitetu redakcyjnego  kwartalnika Polski Proces Cywilny wydawanego pierwotnie przez LexisNexis a obecnie przez Wolters Kluwer. Jest to jedyne czasopismo w Polsce poświęcone w całości teorii i praktyce postępowania cywilnego. Funkcję sekretarza redakcji pełniłem do początku jego reaktywacji w 2010 r. do końca 2019 r. Obecnie jestem członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma.

 

Współpracuję z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc szkolenia dla sędziów sądów powszechnych z zakresu postępowania cywilnego.

Jestem wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie prowadzę zajęcia z międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu międzynarodowego oraz organizacji sądownictwa

 

Od 2018 r. jestem członkiem stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawnej Henri Capitant  (L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française) - jednego z najstarszych stowarzyszeń prawniczych o zasięgu ogólnoświatowym.

Od 2019 r. jestem członkiem zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie.

W 2019 r. zostałem powołany do Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego

Od 2020 r. jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego (International Association of Procedural Law) - największego ogólnoświatowego stowarzyszenia procesualistów cywilnych.

 

Pełnię funkcję członka kolegium redakcyjnego (Editorial Board) portalu internetowego Polish Private Law (http://polishprivatelaw.pl) odpowiadając za sekcję postępowania cywilnego. Portal ten stanowi jedyne aktualne anglojęzyczne źródło wiadomości na temat polskiego prawa prywatnego i cywilnego procesowego działając pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

 

 

W latach 2011-2015 byłem członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw postępowania cywilnego.


Dotychczasowy przebieg kariery naukowej i zawodowej


Od 2021 r. zostałem zatrudniony na stanowisku profesora uczelni na Uniwersytecie Warszawskim


W 2018 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo na podstawie rozprawy pt. "Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne". Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawa została uznana za wyróżniającą.


W 2010 r. uzyskałem tytuł zawodowy radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

W 2008 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany przez Radę Naukową Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ)


W 2005 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra prawa w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW (studia odbyłem w latach 2000-2005; studia ukończyłem z wyróżnieniem)


W 2006 r. uzyskałem dyplom wstępu do prawa francuskiego i europejskiego (Certificat d’Introduction au Droit Francais et Européen) wydany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers.


W latach 2005-2008 r. odbyłem aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie , a w 2008 r. zdałem egzamin sędziowski przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z łączną oceną bardzo dobry. 

PROJEKTY BADAWCZE:

 

2006 r. – opracowanie wspólnie z prof. dr hab. Karolem Weitzem raportu krajowego pt. European Civil Procedure: Study JLS/C4/2005/03 – Evaluation of Application of Regulation 44/2001 National Report – Poland” na zlecenie Komisji Europejskiej celem przygotowania założeń nowelizacji rozporządzenia Bruksela I;

 

2008-2013 – sekretarz naukowy i współautor projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne pod redakcją prof. dr. hab. Karola Weitza; nr grantu NN 110 019638.

 

2019 - udział w międzynarodowym projekcie naukowym Universytetu w Gandawie pt. Procedural autonomy of the Member States in consumer law cases

 

2020-2021 - udział w międzynarodowym projekcie naukowym Uniwersytetu w Leiden pt. COVID-19 and the Judiciary

 

od 2020 - udział w międzynarodowym projekcie naukowym Uniwersytetu w Monachium pt. "European requirements for the organization of civil courts"

 

od 2020 - uczestnik międzynarodowego projektu badawczego pt. Comparative Procedural Law and Justice (CPLJ) Instytutu Maxa Plancka w Luksemburgu; koordynator segmentu IX dotyczącego orzeczeń i środków zaskarżenia (wspólnie z prof. Chritophem Kernem z Uniwersytetu w Heidelbergu)

 


WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

 

luty 2012 - referat na XIII. Konferencji Wydziału Prawa i Administracji "Interes publiczny a interes prywatny w prawie", pt. Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym – przyczyny, przejawy, skuteczność (Warszawa)

 

marzec 2012 - referat na międzynarodowej konferencji naukowej "A last stand for national conflict rules? -   the continuing push for EU harmonisation in law and jurisdiction" pt. Securing of  evidence in the European Civil Procedure law (Poznań)

 

wrzesień 2013 - referat na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego  "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego" referat pt.   „Udział osób trzecich w procesie cywilnym – perspektywa kodyfikacyjna” (Katowice - Kocierz)

 

listopad 2013 - referat na Konferencji Okręgowej Izby Radców Prawnej w Warszawie  "Czynności profesjonalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym postępowaniu egzekucyjnym", referat pt.  „Wykonywanie w Polsce tytułów egzekucyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej” (Warszawa)

 

październik 2014 - referat na Konferencji Okręgowej Izby Radców Prawnych "Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym", referat pt. "Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego" (Warszawa)

 

grudzień 2014 - referat (wspólnie z prof. K. Weitzem) na konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPiA UŚ oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach "Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych  – aspekty teoretyczne i praktyczne", referat pt. "Postępowanie kasacyjne – uwagi de lege ferenda" (Warszawa)

 

listopad 2015 - referat na konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości "Wybrane instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych", referat pt: "Praktyka funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej" (Warszawa)

 

luty 2016 - referat na międzynarodowej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Kazaniu oraz Uniwersytet w Odessie pt. "Między prawem cywilnym materialnym a procesowym", referat pt. "Wpływ idei naukowych E. Waśkowskiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego" (Warszawa)

 

październik 2016 - referat w ramach drugiego chińsko - polskiego seminarium z zakresu prawa porównawczego (2-nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law) organizowanego wspólnie przez Instytut Nauk Prawnych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (China Academy of Social Sciences Law Institute) oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego - referat pt.: "Alternative Dispute Resolution System in China and in the Western Countries: An example of Cross-Cultural Dialogue" (Warszawa-Kraków)


styczeń 2017 - referat na konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pt:  Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego - tytuł referatu: "Nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego z 2015 r. – zmiany w postępowaniu rozpoznawczym, w postępowaniu dowodowym i w elektronicznym postępowaniu upominawczym" (Warszawa)

 

maj 2017 - referat na konferencji organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego pt.: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia" – referat pt: "Dopuszczalność skargi o wznowienie postępowania w postępowaniu nieprocesowym" (Katowice)

 

grudzień 2017 - referat na konferencji organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński oraz Krajową Radę Komorniczą pt: „Międzynarodowe i europejskie postępowanie egzekucyjne”; tytuł referatu: Wykonanie tytułów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012” (Szczecin)

 

kwiecień 2018 - referat pt. "Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym" na otwartym spotkaniu naukowym organizowanym przez  Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań)

 

kwiecień 2018 - referat na  konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej na WPiA UW pt. "Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości – referat pt: Czynnik społeczny w postępowaniu cywilnym: niewykwalifikowany czy zawodowy? Kilka uwag na temat sądownictwa w sprawach cywilnych we Francji (Warszawa)

 

listopad 2018 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŁ oraz Izbę Notarialną w Łodzi pt. "Od stwierdzenia nabycia spadku, do poświadczenia dziedziczenia" - referat pt. Uczestnicy poświadczenia dziedziczenia (Łódź)

 

styczeń 2019 - referat pt. „Skarga Nadzwyczajna do SN a francuska skarga w obronie ustawy (pourvoi dans l'intérêt de la loi) w postępowaniu cywilnym - fakty i mity" na otwartym spotkaniu naukowym organizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, Koło Naukowe "Utriusque Iuris" oraz Koło Naukowe "Warsztaty Prawnicze"działajace na WPiA UW (Warszawa)


maj 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UW oraz Wydawnictwo CH BECK pt. "Reforma postępowania cywilnego” - referat pt. "Nadużycie uprawnień procesowych – założenia ogólne i ich egzemplifikacja" (Warszawa)

 

maj 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UW oraz Warszawską Izbę Komorniczą oraz pt. ""Sądowe postępowanie egzekucyjne nowe wyzwania i perspektywy"” - referat pt. "Wnioski wierzyciela złożone w celu szykany dłużnika" (Warszawa)

 

czerwiec 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŁ oraz Łódzką Izbę Notarialną pt. "Podział majątku wspólnego małżonków - droga sądowa czy notarialna?"; tytuł referatu: „Rola notariusza w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków we Francji” (Łódź)

 

wrzesień 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŚ  pt. "Application Of The Succession Regulation in the EU Member States"; tytuł referatu: "The influence of bilateral treaties with third states on jurisdiction and recognition of decisions in matters od succession- Polish perspective (Katowice)

 

wrzesień 2019 - referat na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego pt. „Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym”, tytuł referatu: "Podmiotowy zakres dostępu do środków zaskarżenia – ujęcie modelowe" (Muszyna)

 

grudzień 2019 - referat na konferencji organizowanej przez WPiA UŁ oraz wydawnictwo CH BECK pt. "Nowy kształt polskiego procesu cywilnego", tytuł referatu: "Nowy kształt apelacji w procesie cywilnym" (Łódź)

 

czerwiec 2020 - referat na konferencji on - line organizowanej przez Komitet redakcyjny kwartalnika Polski Proces Cywilny, Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz SSP „Iustitia , pt. Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne; tematyka wystąpienia: prawnoporównacze aspekty wpływu pandemii na postępowanie cywilne

 

październik 2020 - referat on-line na seminarium Koła Naukowego Warsztaty Prawnicze działającego na WPIA UW, pt. "Nowelizacja KPC a COVID-19"

 

listopad 2020 - referat na konferencji on - line organizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego WPIA UW oraz Wolters Kluwer pt. Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego – konsekwencje zmian”

 

marzec 2021 - referat on - line na połączonym seminarium dwóch kół naukowych (KN Utruisque Iuris i KN Warsztaty Prawnicze)  pt.  "Blaski i cienie polskiego postępowania grupowego"

 

marzec 2021 - referat na XXII Konferencji Naukowej Wydziału Prawa i Administracji UW  "Prawo w czasie pandemii Covid-19", pt. "Przemiany polskiego postępowania cywilnego a pandemia COVID-19"

 

czerwiec 2021 - referat na V. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego "Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy" organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, referat pt. "Nauka międzynarodowego postępowania cywilnego w Polsce"

 

czerwiec 2021 - referat na Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej  przez Uniwersytet Śląski oraz SSP Iustitia "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych", pt. "Prawo do rozstrzygnięcia i jego zaskarżenia a nowe postępowanie zażaleniowe".

 

wrzesień 2021 - referat na Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zorganizowanym przez Uniwersytet Gdański "Między jednolitością a odrębnościami. Rodzaje i tryby postępowania cywilnego" pt. "Jednolitość  czy dywersyfikacja? Kryteria odrębności postępowań w ujęciu  prawnoporównawczym"

 

listopad 2021 - referat na III Forum Prawa Procesowego organizowanym przez Uniwersytet Łódzki "Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce" pt. "Podstawy zabezpieczenia roszczenia w procesie cywilnym"

 

marzec 2022 - - referat na III Konferencji Aksjologicznej organizowanej przez Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ "Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym” pt. ""Efektywna ochrona wierzycieli w sądowym postępowaniu cywilnym"

 

maj 2022 - referat na międzynarodowej konferencji organizowanej przez przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Jagielloński "The impact of the COVID-19 Pandemic on the Justice System" referat pt. "Organisation of proceedings during the COVID-19 Pandemic"

 

czerwiec 2022 - referat na ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką "W labiryncie pomocy prawnej z urzędu - czas na poważne zmiany" pt. "System wynagradzania pełnomocników z urzędu w postępowaniu cywilnym – od przeszłości , ku przyszłości"

 
 

ZAGRANICZNE STYPENDIA, STAŻE BADAWCZE I SZKOŁY PRAWA


wrzesień 2004 r. – miesięczny staż badawczy na Uniwersytecie w Caen (Francja);


marzec-lipiec 2007 r. - badawcze stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie (Université de Genève);

 

lipiec 2014 - referent i uczestnik Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law (Luxemburg)

 

maj 2018 - wykładowca z postępowania cywilnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

 

wrzesień 2018 - wizyta studyjna w Instytucie Prawa Sądowego im. Andre Tunc'a  [L'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)] działającego na Uniwersytecie Pantheon - Sorbonne I  (Paryż)
UDZIAŁ W ZAGRANICZNYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH I WYGŁOSZONE REFERATY


marzec 2009 - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Oxfordzie pt. Litigation in England and Germany: Legal Professional Services, Key Features and Funding” (Oxford)


czerwiec 2009 r. - konferencja organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. The future of Categories - Categories of the future” (Toronto)


grudzień 2009 – konferencja organizowana przez Institute for Private International and Comparative Law i Komisję Europejską pt. The Future of European Procedural Law - Reforming the Brussels I Regulation” (Heidelberg)


przygotowanie opracowania wraz z K. Weitzem pt. “European Civil Procedure: Evaluation of Application Regulation 44/01 – Polish report”


wrzesień 2010 - konferencja organizowana przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. „Electronic Justice – Present and Future” (Pecs)

 

lipiec 2011 - XIV. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. Procedural Justice in a Globalized World (Heidelberg)

 

październik 2011 - IV. Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pt. Budgetary management and resources of the Supreme Courts (Sofia)

 

październik 2012 - V. Kolokwium Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union) pt. Appointment of Judges to the Supreme Court, to the Court of Justice of the European Union and to the European Court of Human Rights (Paryż)

 

maj 2013 - konferencja organizowana przez Uniwersytet w Wilnie pod auspicjami International Association of Procedural Law (IAPL) pt. “Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil Procedure” (Wilno)

 

lipiec 2014 – referat w ramach I edycji Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law, referat pt. "Criteria for allocation civil cases to non-litigious proceedings in European countries" (Luxemburg)

 

październik 2014 - konferencja organizowana przez Korea Civil Procedure Association oraz International Association of Procedural Law (IAPL) pt. “Constitution and Proceedings" (Seul)

 

maj 2015 - XV. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt. „Effective Judical Relief and Remedies in an Age of Austerity” (Stambuł)

 

październik 2015 - referat na konferencji organizowanej przez Radę Europy: Round Table on “Reopening of proceedings following a judgment of the European Court of Human Rights, referat pt.: "Reopening of civil procedure following a judgment of ECHR in Poland"

 

czerwiec 2018 - referat na Pierwszej Konferencji Szkół Prawa Krajów Grupy Wyszehradzkiej (First Conference of Visegrad Countries’ Law Schools) organizowanej przez Uniwersytet im. Petra Pazmany w Budapeszcie; referat pt.: "Polish civil procedure: yesterday, today and tomorrow - some remarks about recent changes of procedural law in Poland"(Budapeszt)

 

październik 2019 - referat na sympozjum poświęconym ograniczeniom autonomii proceduralnej państw członkowskich w sprawach konsumenckich (Symposium on the procedural autonomy of the Member States in consumer law cases), referat pt. How far does a court have to go concerning its duty to assess the applicability, and eventually its duty to apply, consumer law ex officio? (Gandawa)


listopad 2019 - XVI. Światowy Kongres Prawa Procesowego organizowany przez International Association of Procedural Law (IAPL) pt."Challenges for Civil Justice as We Move Beyond Globalization and Technological Change" (Kobe)

 

listopad 2019 - International Colloquium  “Effective Enforcement of Creditor’s Right in Civil Execution through Effective Discovery of Debtor’s Assets” organizowane przez Uniwersytet Ritsumeikan (Kyoto)

 

luty 2021 - referat na Konferencji startowej (Kick-Off Conference) projektu naukowego "Comparative Procedural Law and Justice (CPLJ)", referat pt. Judgements and Appeals  (Luxembourg)

 

kwiecień 2021 - referat na organizowanej przez Uniwersytet w Leiden konferencji "Civil Courts Coping with Covid", referat pt. "Reform of civil procedure in the era of pandemic - Polish experience (Leiden).


PROMOTOR POMOCNICZY W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 

2014 - "Sytuacja procesowa upadłego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku" - dr Daniel Pawluczuk, rozprawa obroniona w Instytucie Nauk Prawnych PAN

 

2015 - "Wybór prawa w postępowaniu cywilnym"- dr Marta Cichomska, rozprawa obroniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPIA UW

 

2019 - "Umorzenie postępowania w procesie cywilnym" - dr Agnieszka Gołąb, rozprawa obroniona w Instytucie Prawa Cywilnego WPIA UW

 


UDZIAŁ W KOMISJACH HABILITACYJNYCH

 

2018 - przewód habilitacyjny Pani dr Anety Łazarskiej - funkcja: członek komisji

 

2019 - przewód habilitacyjny Pani dr Agnieszki Laskowskiej - Hulisz - funkcja: recenzent

 

2019 - przewód habilitacyjny Pana dr. Marcina Dziurdy - funkcja: recenzent

 

2020 - przewód habilitacyjny Pani dr Moniki Rejdak - funkcja: recenzent