Publikacje
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player

A. Monografie i rozdziały w książkach:

 

 

 

"Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne"

Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2017

ss. 439

 

 

 

 „Działanie sądu z urzędu a podstawa faktyczna wyroku cywilnego”,

Warszawa, Wolters Kluwer 2009, ss. 422.

 

 

 

 

 

 


„Rozdział II” (zasady postępowania dowodowego, zasada kontradyktoryjności, zasada dyspozycyjności, zasada ustności i pisemności),

„Rozdział IV pkt 1” (przedstawienie i dopuszczenie dowodu w postępowaniu cywilnym)

oraz „Rozdział IX” (dowód z przesłuchania stron)

[w:] „Dowody w postępowaniu cywilnym”, red. K. Markiewicz, Ł. Błaszczak, E. Rudkowska – Ząbczyk,

Warszawa, C.H. Beck 2010.

 

 

 

 

 

"Komentarz do art. 1117-115312 [w:] "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz"

t. V, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,

Warszawa, Wolters Kluwer 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zabezpieczenie dowodu na gruncie rozporządzeń nr 44/2001 i 1206/2001"

[w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne

red. P. Grzegorczyk, K. Weitz,

Warszawa, LexisNexis 2012

 

 

 

 

 


„Rozdział 9. Postępowania nieprocesowe służące rozstrzyganiu sporów

z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz

innych sporów wewnątrzkorporacyjnych i nadzorczych"

[w:] „System Prawa Handlowego, t. 7 -

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców”,

red. T. Wiśniewski,

Warszawa, C.H. Beck 2013.

 

 

 

 

 

"Komentarz do art. 1117-115312 [w:] "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz"

t. V, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,

wydanie 2

Warszawa, Wolters Kluwer 2012

 

 

 

 

 

 

Rozdział 4 pkt 2 (przedstawienie i dopuszczenie dowodu) i rozdz. 9 (dowód z przesłuchania stron)

[w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych.

Komentarz praktyczny z orzecznictwem.

Wzory czynności sądowych i pism procesowych

Warszawa, CH Beck 2015

s. 359-392 i 723-761

 

 

 

 

"Uzasadnienie orzeczenia w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi",

[w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa,

red. I. Rzucidło – Grochowska, M. Grochowski,

Warszawa Wolters Kluwer S.A. 2015,

s. 200-238

 

 

 

Rozdział III – Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych –

analiza  orzecznictwa Sądu Najwyższego,

Rozdział VI – Analiza prawnoporównawcza, [w:]

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Analiza funkcjonowania – wnioski de lege ferenda

Warszawa 2015, s. 51-83 i 195-215

 

 


 

"Uczestnicy poświadczenia dziedziczenia - między gwarancjami a efektywnością"

[w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak,

CH BECK Warszawa 2019,

s. 73-103

 

 


 

 

"Wnioski wierzyciela złożone "w celu szykany dłużnika" (art. 801 par 2 i 3 KPC)"

[w:] Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy,

red. J. Jagieła, CH BECK 2020,

s. 123-143

 

 

 

"O potrzebie definicji nadużycia prawa procesowego na gruncie art. 41 KPC"

[w:] "Reforma czy kolejna nowelizacja?

Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC"

red. P. Rylski, CH BECK 2020

s. 1-16

 

 

 

"Transformation of Polish Civil Procedure in light of COVID-19"

[w:] Civil Courts Coping with Covid-19

red. A. Nylund, B. Krans,

Hague 2021, s. 155-165


 

 

 

Rozdział 10. Uczestnicy postępowania nieprocesowego

[w:] System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV.

Postępowanie nieprocesowe Część 1, vol. 2

red. T. Ereciński, K. Lubiński, Warszawa 2021,

s. 726-965

 

 

 


Polish Enforcement Law in Civil Cases General Characteristics

and Directions of Development [w:] Effective Enforcement of Creditors’ Rights,

red. M. Deguchi, Ius Gentium vol. 91,

Springer Singapore 2021, s. 199-215

(współautor - K. Weitz)

 


 

 

 

 B. Redakcje

 

 

 

Studia Iuridica 2018, t. 75

Z zagadnień prawa procesowego cywilnego.

Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej,

(red.) Piotr Rylski, Karol Weitz, Tadeusz Zembrzuski

 

 

 

 

Studia Iuridica 2019, t. 81.

The Functions of the Supreme Court Issues of Process

and Administration of Justice.

(red.) Tadeusz Ereciński, Piotr Rylski i Karol Weitz


 

 

 


"Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC"

(red.) P. Rylski,

CH BECK 2020

 

 

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz"

red. P. Rylski,

SIP Legalis 2021

 

 

 

 

 


 

 

C. Artykuły i studia„Glosa do wyroku z dnia 13 lutego 2004 (IV CK 24/03)”,

Przegląd Sądowy Nr 10 /2005, s. 135-147;

 

 

 

 

 

 

„Skutki prawne odmowy przyjęcia dokumentu – glosa do wyroku ETS z 8. 11. 2005 r. na podstawie art. 8 rozporządzenia Nr 1348/2000”,

Europejski Przegląd Sądowy Nr 2 (5) luty 2006, s. 51-56;

 

 

 

 


„Opozycja osoby trzeciej (tierce opposition) – nadzwyczajny środek zaskarżenia francuskiej procedury cywilnej”,

Przegląd Sądowy Nr 5/2006, s. 129-152;

 

 

 

 


„Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym”,

Przegląd Sądowy Nr 6/2006, s. 83-108

(współautor – T. Zembrzuski);

 

 

 

 


„Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 27.10.2005 r., III CZP 55/05,

Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 7-8/2006, s. 402-408”;

 

 

 

 

 

 

 

„Glosa do wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. (V CK 400/05)”

Orzecznictwo Sądów Polskich Nr 11 /2006, s. 593-599;

 

 

 

 

 

„Doręczenie przez pocztę na podstawie rozporządzenia nr 1348/2000

a system remise au parquet

glosa do wyroku Cour d’Arbitrage de Belgique z 29.03.2006 r.

w sprawie 48/2006”,

Europejski Przegląd Sądowy Nr 12 (15) grudzień 2006, s. 46-50;


 

 

 

 

"Doręczenie stwierdzenia wykonalności według konwencji brukselskiej a

prawo dłużnika do obrony – glosa do wyroku ETS z 16.02.2006 r.

w sprawie C-3/05 G. Verdoliva przeciwko J.M. Van der Hoeven BV in.”,

Europejski Przegląd Sądowy Nr 6 (21) czerwiec/2007, s. 44-52;


 

 

 

 

 

 

Projekt nowej jednolitej szwajcarskiej procedury cywilnej w świetle dyskusji

nad nowym polskimkodeksem postępowania cywilnego”

Przegląd Sądowy nr 11-12/2007.

 

 

 

 

Pojęcie „miejsca zdarzenia wywołującego szkodę w sprawach deliktowych

na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44/01” ,

Studia Iuridica t. 47/2008.

 

 

 

 

 

 

„Aktywność sądu w zakresie zbierania materiału faktycznego sprawy w

przygotowawczej fazie postępowania cywilnego (art. 207 § 2 i 3 k.p.c.)”,

[w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych,

społecznych i gospodarczych.

Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr

Postępowania Cywilnego Szczecin – Niechorze 28-30.9.2007 r.,

red. H. Dolecki, K. Flaga – Gieruszyńska, Warszawa 2009,

s. 387-399.

 

 

 

 


Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego”,

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2009,

s. 753-854

(współautorzy - P. Grzegorczyk, K. Weitz).

 

 

 

 

 

Prawnoprocesowy charakter uznania powództwa”,

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 4/2009


 

 

 

 

 

 

„Moc wiążąca wyroku karnego skazującego a sytuacja procesowa osoby trzeciej”,

Polski Proces Cywilny nr 1/2010,

s. 95-103.

 

 

 

 

 

„Niemożliwość lub nadmierne utrudnienie udowodnienia

wysokości żądania jako przesłanki zasądzenia odpowiedniej

sumy pieniężnej w procesie cywilnym (art. 322 k.p.c.)”,

[w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji.

Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego,

Warszawa, Wolters Kluwer 2010

s. 908-918

 

 

 

 

 

"Dopuszczalność postępowania pojednawczego w sprawach

przekazanych do rozpoznania w trybie nieprocesowym",

Polski Proces Cywilny 1/2011,

s. 123-129

 

 

 

 


"Doręczenie odpisu wyroku zaocznego stronie reprezentowanej

przez adwokata,radcę prawnego lub rzecznika patentowego"

Palestra 1-2/2011

s. 80-84

 

 

 

 

 

"Kognicja sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

a obowiązek umieszczenia w postanowieniu wzmianki o nabyciu spadku

z dobrodziejstwem inwentarza"

Palestra 3-4/2011

s. 119-123

 

 

 


"Tryb postępowania sądowego wywołanego wniesieniem

zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej" 

Polski Proces Cywilny nr 2/2011

s. 114-121

 

 

 

 

 

"Sprawozdanie z konferencji International Association of Procedural Law

pt. Elektroniczny wymiar sprawiedliwości - teraźniejszość i przyszłość,

Pecs 23-24 września 2010 r."

Polski Proces Cywilny nr 2/2011

s. 176-180

 

 

 

 

"Nierozpoznanie istoty sprawy jako podstawa

uchylenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym"

[w:]   Stosowanie prawa. Księga jubileuszowa z okazji  XX-lecia

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

red. Andrzej Siemaszko

Warszawa, Wolters Kluwer 2011,

s. 232-308

 

 

 


"Dopuszczalność uchylenia wyroku zaocznego w części

w wyniku rozpoznania sprzeciwu"

Polski Proces Cywilny nr 3/2011

s. 141-146

 

 

 

 


"Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego (2009-2010)"

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2011

s. 763-873

(współautorzy - P. Grzegorczyk, K. Weitz)

 

 

 


 

"Czy wyłączną przesłanką wstrzymania natychmiastowej

wykonalności nakazu zapłaty wydanego na podstawie

weksla, warrantu, rewersu lub czeku jest groźba

poniesienia przez pozwanego niepowetowanej szkody?"

Polski Proces Cywilny nr 4/2011

s. 115-122

 

 

 

 

 

"Sprawozdanie z XIV Światowego Kongresu Prawa Procesowego

Wymiar Sprawiedliwości w zglobalizowanym świecie, Heidelberg 25-30 lipca 2011 r.

Polski Proces Cywilny nr 4/2011

s. 159-164

(współautor - R. Kulski)

 

 

 

 

"Stwierdzenie treści prawa obcego i obcej praktyki sądowej

w polskim postępowaniu cywilnym"

[w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga Pamiątkowa ku czci

Profesora Tadeusza Erecińskiego

red. Jacek Gudowski, Karol Weitz,

Warszawa, LexisNexis 2011

s. 1305-1344

 

 

 

 

 

"Kodyfikacja ustroju władzy sądowniczej?

- Głos w dyskusji"

Iustita nr 4/2011

s. 188-189

 

 

 

 

 

 

"Pozycja ustrojowa i procesowa referendarza sądowego

w postępowaniu cywilnym"

Prawo w działaniu nr 10/2011

s. 139-186

 

 

 

 

 

 

"Odpis dokumentu poświadczony przez pełnomocnika

występującego w sprawie jako podstawa dokonania wpisu

w postępowaniu wieczystoksięgowym"

Polski Proces Cywilny nr 1/2012

s. 129-138

 

 

 

 


"Czasowa dopuszczalność odwołania cofnięcia pozwu

wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.

Glosa do wyroku SN z 11 lutego 2011 r. (I CSK 252/10)"

Polski Proces Cywilny nr 2/2012

s. 339-348

 

 

 


"Treść oraz skutki wadliwości klauzuli uwierzytelniającej odpis dokumentu,

sporządzonej przez zawodowego pełnomocnika

w postępowaniu cywilnym"

Palestra nr 5-6/2012

s. 139-145

 

 

 

 


"Dopuszczalność pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów

zgłoszonych w ramach informacyjnego

przesłuchania stron (art. 212 par. 1 k.p.c.)"

Polski Proces Cywilny nr 3/2012

s. 509-516

 

 

 

 


"Wpływ braku pouczenia lub wadliwego pouczenia

strony działającej bez fachowego pełnomocnika na

bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia"

Palestra nr 7-8/2012

s. 115-120.

 

 

 

 

 

 

"Orzekanie o kosztach w europejskim postępowaniu nakazowym"

Polski Proces Cywilny nr 4/2012

s. 663-669

 

 

 

 

 

 

 

"Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądowej"

Prawo w działaniu nr 12/2012

s. 145-190


 

 

 

 


 

 

"Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie przyznania

od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

udzielonej przez pełnomocnika z urzędu"

Palestra nr 1-2/2013

s. 133-139

 

 

 

 

 

 

"Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej

jest uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego

zmierzającego do obciążenia prawa?"

Polski Proces Cywilny nr 1/2013

s. 79-88

 

 

 

 

 

"Ochrona interesu publicznego w postępowaniu cywilnym

- przyczyny, przejawy, skuteczność"

[w:] Interes publiczny a interes prywatny w prawie, red. T. Giaro

Warszawa 2013

s. 69-86

 

 


 

Cofnięcie wniosku wraz ze zrzeczeniem się roszczenia

w postępowaniu nieprocesowym

Polski Proces Cywilny nr 2/2013

s. 255-264

 

 

 

 

 

"Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego (2011-2012)"

Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 3/2013

s. 657-772

(współautorzy - P. Grzegorczyk, K. Weitz)

 

 

 

 

 


"Skuteczność doręczeń w procesie cywilnym"

Prawo w działaniu nr 15/2013

s. 55-85

 

 


 

 


"Czy dopuszczalna jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem

prawomocnego orzeczenia wniesiona przez Skarb Państwa?"

Polski Proces Cywilny nr 4/2013

s. 517-524

 

 

 

 

 

 

"Intérêt, interesse ad impugnare, Beschwer, aggrievance"

[w:] Oblicza prawa cywilnego.

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu

red. Krystyna Szczepanowska - Kozłowska

Warszawa, Wolters Kluwer SA 2013

s. 584-615

(współautor - K. Weitz)

 

 

 

 

 

 

Appel incident, apello incidentale, Anschlussberufung, cross-appeal

Polski Proces Cywilny nr 1/2014

s. 7-34

(współautor - K. Weitz)

 

 

 

 


"Czy skarga kasacyjna oparta wyłącznie na podstawach

sprzecznych z wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie

przez Sąd Najwyższy (art. 39820 k.p.c.) podlega odrzuceniu?",

Polski Proces Cywilny nr 2/2014

s. 272-281

 

 

 

 

 

 

"Udział osób trzecich w procesie cywilnym

– perspektywa kodyfikacyjna”,

[w:] "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie

postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów

Postępowania Cywilnego w Katowicach- Kocierzu (26 – 29 września 2013 r.)",

red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014,

s. 103-154

 

 

 

 

 

 

„Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego

nad uchwałami samorządu notarialnego”,

Prawo w Działaniu 2014, nr 17,

s. 145-184


 

 

 

 

 

 

 

"Wręczenie księgi pamiątkowej Profesorowi Tadeuszowi Erecińskiemu",

Studia Iuridica t. 59/2014,

s. 385

 

 

 

 

 

 

 

"Влияние Устава гражданского судопроизводства1864 г.

на гражданское судопроизводство в Польше", [w:]

"Судебные уставы Российской империи 1864 года:

влияние на современное законодательство

Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии

(к 150-летию Судебной реформы.

20 ноября 1864 г. – 20 ноября 2014 г.)"

Moskwa 2014, s. 25-37 (współautor - K. Weitz)

 

 

"The Impact of the Russian Civil Judicial Proceedings Act of 1864

On the Polish Civil Proceedings",

Russian Law Journal no. 4/2014, vol. II

s. 78-90 (współautor- K. Weitz)

 

 

"W kwestii legitymacji procesowej dziadków małoletniego

w postępowaniu opiekuńczym o umieszczenie małoletniego

w rodzinie zastępczej"

[w:] Aequitas sequitur legem

Księga jubileuszowa z okazji 75 urodzin Prof. Andrzeja Zielińskiego

Warszawa, CH Beck 2014

s. 477-488

 

 

 

"Sprawozdanie z konferencji  pt. “The functions of the Supreme Court

– issues of process and administration of justice”,

Warszawa 12-14 czerwca 2014 r.

Polski Proces Cywilny 2015, nr 1,

s. 141-148

 

 

 

 

 

 

"Wpływ rosyjskiej ustawy postępowania sądowego cywilnego z 1864 r.

na polskie postępowanie cywilne",

Polski Proces Cywilny 2015, nr 2,

s. 163-172

(współautor - K. Weitz)

 

 

 

 

 

"Uczestnictwo szpitala psychiatrycznego w postępowaniu dotyczącym

przyjęcia osoby do tego szpitala bez jej zgody"

Polski Proces Cywilny 2015, nr 4,

s. 632-642

 

 

 

 

 

 

"Funkcjonowanie w praktyce przepisów o elektronicznym

postępowaniu upominawczym na etapie po wniesieniu sprzeciwu lub

po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej"

Prawo w Działaniu 2015, nr 24,

s. 153-220

 


 

 

"Przerwa biegu terminu do umorzenia zawieszonego postępowania z art. 182 § 1 k.p.c.

a skuteczność wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania",

Palestra 2016, nr 3,

s. 88-92

 


 

 

 

"Sposób doręczenia pisma zawierającego rozszerzenie powództwa między zawodowymi

pełnomocnikami",

Palestra 2016, nr 7-8,

s. 167-171

 

 

 

 

"Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym – zagadnienia podstawowe"

Polski Proces Cywilny 2016, nr 3,

s. 491-505

 

 

 

 

 


"Uwzględnianie przez sąd wieczystoksięgowy faktów

znanych urzędowo jako przeszkody do dokonania wpisu"

Palestra 2016, nr 7-8,

s. 167-171

 

 

 

 

"O większą autonomię postępowania nieprocesowego

(uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego)"

[w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana

Sędziemu Jackowi Gudowskiemu,red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz,

Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 507-523

 

 

 

 

"Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń"

[w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana

Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu,

Wolters Kluwer Polska, 2017

s. 474-496

 

 


 

 

 

"Legitymacja osoby, której dotyczy wniosek do żądania ubezwłasnowolnienia samej siebie"

[w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana

Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu,

red.  Agnieszka Laskowska – Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński,

Wolters Kluwer Polska 2017,

s. 451-462

 

 

 

 

 

"Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

— założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego"

Przegląd Prawa i Administracji 2017, t. CIX,

s. 97-111

 

 

 

 

 

 

"Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016)

— rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2017, nr 3,

s. 649-766, (współautorzy - M. Pilich, K. Weitz)


 

 

 

 

 

"Wpływ idei naukowych Eugeniusza Waśkowskiego

na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego"

Studia Iuridica 2017, t. 70,

s. 201-217

 

 

 

 

"Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym"

(współautor - K. Weitz)

[w:] Experientia docet. Ksiega Jubileuszowa ofiarowana

Pani Profesor Elżbiecie Traple,

Wolters Kluwer Polska SA, 2017

s. 1243-1270

 

 

 

 

 

"Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu

europejskiego prawa procesowego cywilnego (2015–2016) — rozporządzenia nr 2201/2003,

nr 4/2009, nr 805/2004, nr 896/2006, nr 1346/2000 i nr 1393/2007"

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2017, nr 4,

s. 913-944, (współautorzy - M. Pilich, K. Weitz)

 

 

 

 

 

 

„Właściwość miejscowa sądu w sprawach o zasądzenie opłaty rocznej

z tytułu użytkowania wieczystego”,

[w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa

dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu,

CH BECK, 2018, s. 139-150

 

 


 

 


„Profesor Maria Jędrzejewska (1926-2018)”

Studia Iuridica 2018, t. 75,

s. 7-11

(współautor - T. Ereciński)

 

 

 

 

 

 

"Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

– rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy)",

współautor - K. Weitz,

Przegląd Sądowy 2018, nr 9, s. 20-43

 

 

 

 

 

"Współuczestnictwo procesowe współwłaścicieli w sprawach o uzgodnienie

treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.)",

[w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego.

Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej,

Studia Iuridica 2018, t. 75, red. Piotr Rylski, s. 167-187

 

 

 

 

 

 

"Porównanie trybu rozstrzygania co do dodatkowych roszczeń związanych z działem majątków

i praw wspólnych System-francuski"

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019

ss. 39.

 

 

 

 

"Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) —

rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012",

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2019, nr 3,

s. 705-800, (współautorzy - K. Weitz, B. Wołodkiewicz)

 

 

 

 


"Dopuszczalność wydania postanowienia wstępnego w postępowaniu

o ustanowienie służebności przesyłu"

[w:] SCIENTIA NOBILITAT Rozważania o prawie i jego stosowaniu.

Księga jubileuszowa  z okazji 10-lecia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

red. M. Manowska, R. Pawlik, Kraków 2019, s. 265-291

 

 

 

 

 

"Przesłuchanie przed konsulem w postępowaniu cywilnym"

Przegląd Sądowy 2019, nr 6,

s. 7-35

 

 

 

 

"Polish civil procedure: yesterday, today and tomorrow - some remarks

about recent changes of procedural law in Poland",

Bratislava Law Review 2019, No 1,

s. 139-146

 

 

 


"O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności"

Palestra 2019, nr 11-12, s. 15-35 

 

 

"Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) —

rozporządzenia nr 2201/2003, nr 4/2009, nr 805/2004, nr 1896/2006,

nr 861/2007, nr 650/2012, nr 1346/2000 i nr 1393/2007"

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2019, nr 4,

s. 941-1014 (współautorzy - K. Weitz, B. Wołodkiewicz)

 

 

 

 


"Zmiany w przepisach o postępowaniu apelacyjnym

w świetle modelu apelacji cywilnej",

Polski Proces Cywilny 2020, nr 1

s. 119-142

 

 

 

 

 

"Covid-19 and the Civil Justice in Poland"

Septentrio Reports, no 5, 2020

s. 43-44

 

 

 

 

 

 

"The Influence of Bilateral Treaties with Third States on Jurisdiction and Recognition of Decisions

in Matters on Succession — Polish Perspective"

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2020, t. 26

s. 91-105


 

 

 

"Zażalenie dewolutywne a zażalenie poziome w postępowaniu cywilnym",

Przegląd Sądowy 2021, nr 3, 5-18

 

 

 

 

 

 

 

"Znaczenie badań praktyki sądowej dla nauki prawa procesowego cywilnego"

[w:] Granice prawa. Księga Jublieuszowa

Profesora Andrzeja Siemaszki

red. P. Ostaszewski, P. Buczkowski,

Warszawa 2020,s. 727-744

 

 

 

 

 


"Właściwy powód i właściwy pozwany w ujęciu prawnoporównawczym"

[w:] Wykonanie zobowiązań. K

sięga jubileuszowa dedykowana profesorowi Adamowi Brzozowskiemu,

red. K. Bilewska, W.J. Kocot, D. Krekora-Zając,

s. 433-454

 

 

 

 


P. Rylski, Dopuszczalność skargi kasacyjnej od orzeczenia o rozgraniczeniu nieruchomości dokonanego w ramach sprawy o własność lub o wydanie nieruchomości (art. 36 p.g.k.), PPC 2021, nr 3, s. 462-472.
P. Rylski, Dopuszczalność skargi kasacyjnej od orzeczenia o rozgraniczeniu nieruchomości dokonanego w ramach sprawy o własność lub o wydanie nieruchomości (art. 36 p.g.k.), PPC 2021, nr 3, s. 462-472.

"Dopuszczalność skargi kasacyjnej od orzeczenia

o rozgraniczeniu nieruchomości dokonanego w ramach sprawy

o własność lub o wydanie nieruchomości (art. 36 p.g.k.)",

Polski Proces Cywilny 2021, nr 3,

s. 462-472.

 

 

 

 

"System biegłych sądowych we Francji"

Prawo w Działaniu 2022, t. 50

s. 90-111

 

.

 

 


 

 

D. Opracowania dydaktyczno - naukowe„Kodeks postępowania cywilnego ze schematami”,

Warszawa, LexisNexis 2009. 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami”,

wydanie 2 zmienione i rozszerzone

Warszawa, LexisNexis 2010

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydanie 3 zmienione i zaktualizowane

Warszawa, LexisNexis 2011

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydania 4, 5, 6 zaktualizowane

Warszawa, LexisNexis 2011, 2012, 2013

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego",

wydanie 1,

Warszawa, LexisNexis 2014

 

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydanie 2,

Warszawa, Wolters Kluwer Polska

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydanie 3,

Warszawa, Wolters Kluwer Polska

2016


 

 

 

 

 

"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydanie 4,

Warszawa, Wolters Kluwer Polska

2018

 

 

 

 


"Kodeks postępowania cywilnego ze schematami",

wydanie 5,

Warszawa, Wolters Kluwer Polska

2020

 

 

 

 


Rozdziały 3, 5, 12, 14, 17, 31, 32, 37, 39,

[w:]Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura”,

red. K. Weitz,

Warszawa 2008.

 

 

 

 

Rozdziały 3, 6, 15, 17, 20, 33, 36, 37, 43, 45, 62

[w:] "Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura"

red. K. Weitz

Warszawa 2012

wyd. 2 zmienione i rozszerzone

 

 

 


E. Raporty i wyniki przeprowadzonych badań

(wykaz dostępny na stronie www.iws.org.pl)


Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego - analiza prawnoporównawcza w świetle proponowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego;


Prywatna opinia biegłego w postępowaniu cywilnym - analiza prawno porównawcza;


Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Tendencje w wybranych krajach Unii Europejskiej (współautor – M. Jankowski);