Strona prywatna Piotra Rylskiego
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Get Adobe Flash player
Aktualności

 

 

 

Ukazała się Księga Pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Elżbiecie Skowrońskiej - Bocian pt. "Ius et Ratio". W tej Księdze znalazł się mój artykuł pt. Osoba wskazana we wniosku o wszczęcie postępowania jako uczestnik postępowania nieprocesowego, w którym podważam przyjęty w praktyce,  a nie mający umocowania w przepisach prawa pogląd, że wskazanie określonej osoby w treści wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego sprawia, że osoba ta jest uczestnikiem tego postępowania.

Z wprowadzenia:

Wiele wątpliwości  budzi kwestia statusu osoby wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku o wszczęcie postępowania jako „uczestnika” tego postępowania. W kwestii tej jak w soczewce widoczne są konsekwencje błędnego przenoszenia na tryb postępowania nieprocesowego reguł wykształconych w procesie, w którym stroną pozwaną jest ten, kto został wskazany w pozwie jako pozwany. Jak dotąd zagadnienie to nie stawało na wokandzie Sadu Najwyższego wyraźnie, choć w praktyce sądów powszechnych jest kwestią podejmowaną notorycznie. Całkiem niedawno do wspominanej kwestii w sposób frontalny odniósł się Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach. Kluczowe znaczenie ma tu postanowienie SN z 5.12.2019 r., III CZP 39/19, w którym jednoznacznie wyrażono trafny pogląd, że osoba zainteresowana, wskazana we wniosku wszczynającym postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, nieuczestnicząca w nim na skutek niedoręczenia odpisu wniosku i niezawiadomienia o terminie rozprawy, nie jest uczestnikiem postępowania. Pogląd ten został następnie powtórzony w kolejnych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

 
Aktualności

 

 

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Prawo w Działaniu (2022, t. 50), w którym znajduje się mój artykuł pt. System biegłych sądowych w sprawach cywilnych we Francji.

W artykule omówiono zasady ustrojowe i procesowe funkcjonowania tego dowodu w prawie francuskim i wskazano na te kwestie, które mogą być przydatne przy rozważaniach dotyczących zmian w polskim prawie procesowym cywilnym.

Artykuł jest dostępny on line TUTAJ

Dostęp do całego numeru można znaleźć TUTAJ

Z wprowadzenia

Opracowanie ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania systemu biegłych sądowych we Francji, zwłaszcza w odniesieniu do postępowań cywilnych. Ze względu na fakt, że system biegłych sądowych należy do zagadnień ustrojowych, w niezbędnym zakresie zostaną wskazane także wspólne rozwiązania przyjęte dla postępowania karnego i postępowania sądowoadministracyjnego.Po pierwsze niniejsza praca zmierza do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: jaki kształt ma ustrojowy status biegłych? czy biegli sądowi są powoływani przez sądy jedynie na podstawie szczególnych list biegłych, czy też dominuje wariant biegłych spoza listy, ewentualnie model mieszany? Po drugie cel artykułu polega także na przedstawieniu mechanizmu powoływania biegłych w postępowaniu cywilnym i roli stron na tym etapie. Chodzi o ustalenie, czy występuje tu swobodna decyzja sądu, czy też sąd jest w tym zakresie związany regulacjami ustawowymi. Po trzecie zamiar autora to ukazanie procesowych możliwości udziału w przygotowaniu przez biegłego opinii oraz możliwość jej oceny i kwestionowania. Po czwarte warto zwrócić uwagę na sposób finansowania opinii biegłych i przyznawania biegłym wynagrodzenia. W szczególności odpowiedzi wymaga pytanie: czy stawki wynagrodzeń podlegają regulacjom urzędowym, czy zasadom wolnorynkowym? Ponadto jako ważną kwestię należy wymienić to, czy wynagrodzenie pokrywane jest z zaliczek uiszczonych przez strony, czy przez państwo. W tym aspekcie istotne okazuje się także ustalenie sposobu i zasad przyznawania wynagrodzenia biegłemu oraz określenie chwili, w której powstaje taki obowiązek. Jako ostatnie zagadnienie należy wskazać odpowiedzialność biegłych za nierzetelną lub niezupełną opinię.

 
Aktualności

 

 

W dniu 23 czerwca 2022 r. pod auspicjami IAPL odbędzie się kolejny z serii wykładów poświęconych pamięci nieodżałowanego Profesora Michele Taruffo.

Tym razem wykład na Uniwersytecie w Bolonii zatytułowany “Is the motivation in civil proceedings an effective guarantee?” wygłosi  profesor  Federico Carpi.

Wykład w dniu 23 czerwca 2022 r. rozpocznie sięo godzinie17.00 (CET). Wydarzenie będzie odbywało się w formie hybrydowej.

Możliwość udziału w wykładzie za pośrednictwem platformy ZOOM znajduje się TUTAJ

 
Aktualności

 

W dniu 10 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką ogólnopolska konferencja naukowa pt. "W labiryncie pomocy prawnej z urzędu - czas na poważne zmiany".

W ramach panelu II konferencji wygłoszę referat pt. "System wynagradzania pełnomocników z urzędu w postępowaniu cywilnym – od przeszłości , ku przyszłości.”

 

Informacja o konferencji dostępna TUTAJ

Program do pobrania TUTAJ

 
Aktualności

 

 

 

W dniach 26-27 maja w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. The impact of the COVID-19 Pandemic on the Justice System organizowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Jagielloński

W trakcie pierwszego dnia konferencji poświęconego postępowaniu cywilnemu będę miał przyjemność wygłosić referat pt. Organisation of proceedings during the COVID-19 Pandemic . W panelu będę występował wraz z Panem Profesorem Remco van Rhee z Uniwersytetu w Maastricht.

Program konferencji do pobrania TUTAJ

Szczegół konferencji dostępne TUTAJ

 
Aktualności

 

 

 

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA UŁ zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną pt. „Aksjologia egzekucji sądowej – w poszukiwaniu optymalnego poziomu ochrony praw wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym”, która odbędzie się 8.04.2022 r. w formie zdalnej.

Na konferencji będę miał przyjemność wygłosić referat pt. "Efektywna ochrona wierzycieli w sądowym postępowaniu cywilnym"

Szczegóły na temat konferencji znajdują się TUTAJ

Pełny program konferencji do pobrania TUTAJ

 
Aktualności

 

 

W dniu 26 kwietnia 2022 r. o godzinie 17.30 w Krakowie będę miał wystąpienie pt. "Zażalenie w sprawach cywilnych w praktyce orzeczniczej". Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Sekcji praktyków sporów w sprawach cywilnych i handlowych przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

 

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie przy ul. Batorego 17 w Krakowie oraz będzie transmitowane na platformie ZOOM.

 
Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

Miło mi poinformować, ze w dniu 15 listopada 2021 r.  Rektor Uniwersytetu Warszawskie przyznał mi nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

 
Aktualności

 

 

 

 

W dniu 19 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się III Forum Prawa Procesowego pt. "Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych w praktyce"

W sesji pierwszej wygłoszę referat pt. Podstawy zabezpieczenia roszczenia w procesie cywilnym

Pełny program Forum znajduje się TUTAJ

 
Aktualności

 

 

 

W numerze 3/2021 Polskiego Procesu Cywilnego ukazał się mój artykuł pt. "Dopuszczalność skargi kasacyjnej od orzeczenia o rozgraniczeniu nieruchomości dokonanego w ramach sprawy o własność lub o wydanie nieruchomości (art. 36 p.g.k.)" . Poświęcony jest dostrzeżonej rozbieżności w doktrynie i w orzecznictwie SN na temat przesłanek dopuszczalności skargi kasacyjnej w sprawach o własność lub o wydanie nieruchomości, gdzie przesłankowo dochodzi także do dokonania rozgraniczenia.


Z wprowadzenia:

Wedle art. 36 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne sąd, przed którym toczy się sprawa o własność lub o wydanie nieruchomości albo jej części, jest właściwy również do przeprowadzenia rozgraniczenia, jeżeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy. W tym wypadku sąd w orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu nieruchomości. Jest to rozwiązanie wyjątkowe, gdyż zasadniczo sprawy o rozgraniczenie są prowadzone w trybie postępowania nieprocesowego, po uprzednim wyczerpaniu postępowania administracyjnego (art. 29–34 p.g.k.). Na tle rozgraniczenia dokonywanego w ramach sprawy o własność lub wydanie nieruchomości powstała poważna rozbieżność w orzecznictwie Sądu Najwyższego co do kryteriów decydujących o dopuszczalności skargi kasacyjnej. Z jednej strony prezentowany jest pogląd o dopuszczalności skargi kasacyjnej od wyroku orzekającego o roszczeniu windykacyjnym (negatoryjnym), niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia, jeżeli w wyroku tym sąd przeprowadził rozgraniczenie na podstawie art. 36 p.g.k. (...)

Reprezentowany jest także pogląd odmienny, który zakłada, że dopuszczalność skargi kasacyjnej jest uzależniona od głównego przedmiotu sprawy, a więc jeśli jest nim wydanie nieruchomości, a sprawa jest rozpoznawana w procesie, dopuszczalność skargi kasacyjnej zależy od spełnienia kryterium wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 k.p.c.  ) . Według tego poglądu orzeczenie wydane na podstawie art. 36 p.g.k. ma charakter wtórny i pomocniczy w stosunku do rozstrzygnięcia o żądaniach pozwu i nie nadaje sprawie charakteru sprawy o rozgraniczenie, niezależnie czy w orzeczeniu kończącym zawarto rozstrzygnięcie o rozgraniczeniu czy też nie.

 
Aktualności

 

 

 

 

Na stronie międzynarodowego wydawnictwa Springer ukazała się zapowiedź monografii pt. Effective Enforcement of Creditors’ Rights pod redakcją prof. Masahisy Deguchiego


W ramach tej monografii wspólnie z prof. Karolewm Weitzem jesteśmy autorami rozdziału 19, pt. "Polish Enforcement Law in Civil Cases. General Characteristics and Directions of Development"


Publikacja będzie dostępna w najbliższych tygodniach

Link do strony wydawnictwa znajduje się TUTAJ